วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

รูปแบบหลักสูตรสถานศึกษา และคู่มือครู

ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แต่ละโรงเรียนยังสับสนว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้ง่ายและสดวกในการจัดทำผู้เขียนจึงได้ออกแบบหลักสูตรและคู่มือประกอบหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระให้
องค์ประกอบคู่มือครู
1. ปก

ตราโรงเรียน
คู่มือครู/แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ.......................
ชั้น.........................................................
ตามหลักสูตรโรงเรียน....................ปี......................

2. คำนำ

3. สารบัญ

4.คำอธิบายรายวิชา

5. โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา..................................................................................................
ระดับชั้น ¨ ประถมศึกษาปีที่.................เวลาเรียน.....................................
¨ มัธยมศึกษาปีที่.................เวลาเรียน............จำนวน..................หน่วยกิต

ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ
/ความคิดรวบยอด
เวลาเรียน
น้ำหนักคะแนน

6. หน่วยการเรียนรู้

7. แผนการจัดการเรียนรู้

องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
ปก
ตราโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียน.................................
พุทธศักราช 2553
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียน.....................................
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, พุทธศักราช 2553
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่...... เดือน............ พ.ศ. ....... จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ (วันที่/เดือน/ปี)


……………………………
(..........................................)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (..........................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน................

คำนำ

’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’


สารบัญ
หน้า
ประกาศโรงเรียนเรื่องให้ใช้หลักสูตร
คำนำ\
1. ส่วนนำ
1.1 ความนำ
1.2 วิสัยทัศน์โรงเรียน
1.3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน
2.1 โครงสร้างเวลาเรียน
2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี
3. คำอธิบายรายวิชา
3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฎศิลป์
3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. เกณฑ์การจบหลักสูตร
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ

ความนำ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วิสัยทัศน์โรงเรียน
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2 ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรโรงเรียน........................ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. ...............................................

ส่วนที่ 2
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน
1 โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6
— กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
200
200
200
160
160
160
คณิตศาสตร์
200
200
200
160
160
160
วิทยาศาสตร์
80
80
80
80
80
80
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมo ประวัติศาสตร์
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม


o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
o เศรษฐศาสตร์


o ภูมิศาสตร์


สุขศึกษาและพลศึกษา
80
80
80
80
80
80
ศิลปะ
80
80
80
80
80
80
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40
40
40
80
80
80
ภาษาต่างประเทศ
40
40
40
80
80
80
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
840
840
840
840
840
840
— รายวิชา / กิจกรรม ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น
ปีละ 40 ชั่วโมง
— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

o กิจกรรมแนะแนว

o กิจกรรมนักเรียน


- ลูกเสือยุวกาชาด
120
120
120
120
120
120
- ชุมนุม


o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
120
120
120
120
120
รวมเวลาทั้งหมด
1,000 ชั่วโมง
1,000 ชั่วโมง

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม. 1
ม. 2
ม. 3
— กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
คณิตศาสตร์
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
วิทยาศาสตร์
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
o ประวัติศาสตร์
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม


o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
o ภูมิศาสตร์o เศรษฐศาสตร์สุขศึกษาและพลศึกษา
80 (2นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
ศิลปะ
80 (2นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
80 (2นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
ภาษาต่างประเทศ
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
880 (22 นก.)
880 (22 นก.)
880 (22 นก.)
— รายวิชาเพิ่มเติม
ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง
— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว


o กิจกรรมนักเรียน- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
120
120
120
- ชุมนุมo กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
120
120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
1,200 ชั่วโมง/ปี
2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน
840
ท11101 ภาษาไทย
200
ค11101 คณิตศาสตร์
200
ว11101 วิทยาศาสตร์
80
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
80
ส11102 ประวัติศาสตร์
40
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา
80
ศ11101 ศิลปะ
80
ง11101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
40
อ11101 ภาษาอังกฤษ
40
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม

-
40
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
— กิจกรรมแนะแนว
30
— กิจกรรมนักเรียน

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
40
ชมรม/ชุมนุม
40
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
1,000


โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน
840
ท12101 ภาษาไทย
200
ค12101 คณิตศาสตร์
200
ว12101 วิทยาศาสตร์
80
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
80
ส12102 ประวัติศาสตร์
40
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา
80
ศ12101 ศิลปะ
80
ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40
อ12101 ภาษาอังกฤษ
40
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
40
--
--
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
— กิจกรรมแนะแนว
35
— กิจกรรมนักเรียน

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
40
ชมรม/ชุมนุม
40
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
5
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
1,000


โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน
840
ท13101 ภาษาไทย
200
ค13101 คณิตศาสตร์
200
ว13101 วิทยาศาสตร์
80
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
80
ส13102 ประวัติศาสตร์
40
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา
80
ศ13101 ศิลปะ
80
ง13101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
40
อ13101 ภาษาอังกฤษ
40
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม

--
40
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
— กิจกรรมแนะแนว
40
— กิจกรรมนักเรียน

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
40
ชมรม/ชุมนุม
30
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
1,000

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน 840
ท14101 ภาษาไทย 160
ค14101 คณิตศาสตร์160
ว14101 วิทยาศาสตร์80
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม80
ส14102 ประวัติศาสตร์40
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา80
ศ14101 ศิลปะ80
ง1401 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี40
อ14101 ภาษาอังกฤษ40
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม40
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120
— กิจกรรมแนะแนว40
— กิจกรรมนักเรียน

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด40
ชมรม/ชุมนุม30
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น1,000


โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน840
ท15101 ภาษาไทย160
ค1501 คณิตศาสตร์160
ว15101 วิทยาศาสตร์80
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม80
ส15102 ประวัติศาสตร์40
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา80
ศ15101 ศิลปะ80
ง1501 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี40
อ15101 ภาษาอังกฤษ40
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม40
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120
— กิจกรรมแนะแนว40
— กิจกรรมนักเรียน

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด40
ชมรม/ชุมนุม30
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น1,000


โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน
840
ท14101 ภาษาไทย
160
ค14101 คณิตศาสตร์
160
ว14101 วิทยาศาสตร์
80
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
80
ส14102 ประวัติศาสตร์
40
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา
80
ศ14101 ศิลปะ
80
ง1401 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
40
อ14101 ภาษาอังกฤษ
40
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม

--
40
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
— กิจกรรมแนะแนว
40
— กิจกรรมนักเรียน

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
40
ชมรม/ชุมนุม
30
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
1,000


โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
(หน่วยกิต/ชม.)
ภาคเรียนที่ 2
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท21101 ภาษาไทย
1.5 (60)
ท21102 ภาษาไทย
1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร์
1.5 (60)
ค21102 คณิตศาสตร์
1.5 (60)
ว21101 วิทยาศาสตร์
1.5 (60)
ว21102 วิทยาศาสตร์
1.5 (60)
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.5 (60)
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.5 ( 60)
ส21102 ประวัติศาสตร์
0.5 (20)
ส21104 ประวัติศาสตร์
0.5 (20)
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา
1 (40)
พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา
1 (40)
ศ21101 ศิลปะ
1 (40)
ศ21102 ศิลปะ
1 (40)
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 (40)
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 (40)
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5 (60)
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
ค21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
0.5 (20)
ค21202 คณิตศาสตร์ GSP
0.5 (20)
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0.5 (20)
ส21201 ท้องถิ่นของเรา
0.5 (20)
ง21201 คอมพิวเตอร์ 1
1 (40)
ง21203 คอมพิวเตอร์ 2
1 (40)
ง21202 งานประดิษฐ์
0.5 (20)
ง21204 งานช่าง
0.5 (20)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
— กิจกรรมแนะแนว
20
— กิจกรรมแนะแนว
15
— กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ - เนตรนารี
ชุมนุม

20
15
— กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ - เนตรนารี
ชุมนุม

20
15
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
5
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
(หน่วยกิต/ชม.)
ภาคเรียนที่ 2
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท21103 ภาษาไทย
1.5 (60)
ท21104 ภาษาไทย
1.5 (60)
ค21103 คณิตศาสตร์
1.5 (60)
ค21104 คณิตศาสตร์
1.5 (60)
ว21103 วิทยาศาสตร์
1.5 (60)
ว21104 วิทยาศาสตร์
1.5 (60)
ส21105 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.5 (60)
ส21107 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.5 ( 60)
ส21106 ประวัติศาสตร์
0.5 (20)
ส21108 ประวัติศาสตร์
0.5 (20)
พ21103 สุขศึกษาและพลศึกษา
1 (40)
พ21104 สุขศึกษาและพลศึกษา
1 (40)
ศ21103 ศิลปะ
1 (40)
ศ21104 ศิลปะ
1 (40)
ง21103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 (40)
ง21104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 (40)
อ21103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5 (60)
อ21104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
— กิจกรรมแนะแนว
20
— กิจกรรมแนะแนว
15
— กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ - เนตรนารี
ชุมนุม

20
15
— กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ - เนตรนารี
ชุมนุม

20
15
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
5
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
(หน่วยกิต/ชม.)
ภาคเรียนที่ 2
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท21105 ภาษาไทย
1.5 (60)
ท21106 ภาษาไทย
1.5 (60)
ค21105 คณิตศาสตร์
1.5 (60)
ค21106 คณิตศาสตร์
1.5 (60)
ว21105 วิทยาศาสตร์
1.5 (60)
ว21106 วิทยาศาสตร์
1.5 (60)
ส21109 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.5 (60)
ส211011 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.5 ( 60)
ส211010 ประวัติศาสตร์
0.5 (20)
ส211012 ประวัติศาสตร์
0.5 (20)
พ21105 สุขศึกษาและพลศึกษา
1 (40)
พ21106 สุขศึกษาและพลศึกษา
1 (40)
ศ21105 ศิลปะ
1 (40)
ศ21106 ศิลปะ
1 (40)
ง21105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 (40)
ง21106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 (40)
อ21105 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5 (60)
อ21106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
— กิจกรรมแนะแนว
20
— กิจกรรมแนะแนว
15
— กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ - เนตรนารี
ชุมนุม

20
15
— กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ - เนตรนารี
ชุมนุม

20
15
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
5
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
600
ส่วนที่ 3
คำอธิบายรายวิชา
1. รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน
ท11101 ภาษาไทย จำนวน 200 ชั่วโมง
ท12101 ภาษาไทย จำนวน 200 ชั่วโมง
ท13101 ภาษาไทย จำนวน 200 ชั่วโมง
ท14101 ภาษาไทย จำนวน 160 ชั่วโมง
ท15101 ภาษาไทย จำนวน 160 ชั่วโมง
ท16101 ภาษาไทย จำนวน 160 ชั่วโมง

รายวิชาเพิ่มเติม
...................................... จำนวน 40 ชั่วโมง
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, จำนวน 40 ชั่วโมง
.................................... จำนวน 40 ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชาพื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ท21102 ภาษาไทย จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ท22103 ภาษาไทย จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ท22104 ภาษาไทย จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ท23105 ภาษาไทย จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ท23106 ภาษาไทย จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท11101 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 200 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8,
ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5
ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4
ท 5.1ป.1/1, ป.1/2
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท12101 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 200 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..


รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท13101 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 200 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท14101 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 160 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท15101 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 160 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท16101 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 160 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ เวลา 40 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
ผลการเรียนรู้
1. ............................................................................
2 .............................................................................
3. ............................................................................
ฯลฯ
รวมทั้งหมด ......... ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ เวลา 40 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
ผลการเรียนรู้
1. ............................................................................
2 .............................................................................
3. ............................................................................
ฯลฯ
รวมทั้งหมด ......... ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ เวลา 40 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
ผลการเรียนรู้
1. ............................................................................
2 .............................................................................
3. ............................................................................
ฯลฯ
รวมทั้งหมด ......... ผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา ชั่วโมง จำนวน........หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท21102 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา ชั่วโมง จำนวน.........หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท22103 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา ชั่วโมง จำนวน.........หน่วยกิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท22104 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา ชั่วโมง จำนวน.........หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท23105 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา ชั่วโมง จำนวน.........หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท23106 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา ชั่วโมง จำนวน.........หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1
รวมทั้งหมด ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......... ภาคเรียนที่ ......... เวลา .......... ชั่วโมง จำนวน ........ หน่วยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
1. ............................................................................
2 .............................................................................
3. ............................................................................
ฯลฯ
รวมทั้งหมด ....... ผลการเรียนรู้คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......... ภาคเรียนที่ ......... เวลา .......... ชั่วโมง จำนวน ........ หน่วยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
1. ............................................................................
2 .............................................................................
3. ............................................................................
ฯลฯ
รวมทั้งหมด ....... ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......... ภาคเรียนที่ ......... เวลา .......... ชั่วโมง จำนวน ........ หน่วยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
1. ............................................................................
2 .............................................................................
3. ............................................................................
ฯลฯ
รวมทั้งหมด ....... ผลการเรียนรู้คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......... ภาคเรียนที่ ......... เวลา .......... ชั่วโมง จำนวน ........ หน่วยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู้
1. ............................................................................
2 .............................................................................
3. ............................................................................
ฯลฯ
รวมทั้งหมด ....... ผลการเรียนรู้

3.2 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.3 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.4 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.5 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
3.6 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฎศิลป์
3.7 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
3.8 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ส่วนที่ 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน.................................. แยกเป็น 3 กิจกรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่
1. กิจกรรมแนะแนว
2.กิจกรรมนักเรียน
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
โดยมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมกังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ...... ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ......... ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว
. .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ...... ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ......... ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
. .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2.2 กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ...... ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ........ ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
กิจกรรมชุมนุม ที่จัดมี...................................ชุมนุม ดังนี้
................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม
................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ...... ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ......... ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... …...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................... …...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................... …...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
( หมายเหตุ การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ได้ )
ส่วนที่ 5

เกณฑ์การจบการศึกษา

เกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน.... ได้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แยกตามระดับการศึกษาที่โรงเรียนเปิดสอน ดังนี้
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน...............ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม
จำนวน ... ชั่วโมง และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา
2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน.............หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
จำนวน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน..............หน่วยกิต
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
จำนวน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เอกสารประกอบอื่นๆที่ควรมี
1. คู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย
1.1 คำอธิบายรายวิชา
1.2 ตารางวิเคราะห์ต่างๆ (จะมีหรือไม่ก็ได้)
1.3 โครงสร้างรายวิชา
1.4 หน่วยการเรียนรู้
1.5 แผนการจัดการเรียนรู้
ฯลฯ
2. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. คู่มือการวัดและประเมินผล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น